//保护后台登录 add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Dong Yang: "T么i gi脿 v脿 c贸 th峄 h谩t nh峄痭g b脿i h谩t t矛nh y锚u 膽峄搉g qu锚" | bet365 b贸ng 膽谩_膼膬ng nh岷璸 v脿o bet365_膽岷穞 c瓢峄 bet365

Dong Yang: “T么i gi脿 v脿 c贸 th峄 h谩t nh峄痭g b脿i h谩t t矛nh y锚u 膽峄搉g qu锚”

-S峄 quan h峄 theo l峄媍h tr矛nh c峄 ch瓢啤ng tr矛nh “Tongyang Singing Love Song” 2014 v峄沬 Tr峄峮g T芒n v脿 M峄 Linh trong t矛nh y锚u qu锚 h瓢啤ng l脿 g矛?

– Sau bu峄昳 h貌a nh岷 “膼峄檆 th芒n” n膬m 2013, m峄檛 ng瓢峄漣 b岷 ch芒n th脿nh b脿y t峄 mong mu峄憂 膽瓢峄 nghe b岷 song ca Tr峄峮g T芒n c峄 t么i v脿 b脿i h谩t “膼岷 xa”. “T岷 sao b岷 kh么ng h谩t song ca?” C芒u h峄廼 n脿y 膽茫 l脿m phi峄乶 t么i trong m峄檛 th峄漣 gian d脿i. Khi t么i ngh末 膽岷縩 vi峄嘽 h谩t nh峄痭g b岷 t矛nh ca v峄 膽岷 n瓢峄沜 v峄沬 Tr峄峮g T芒n v脿 M峄 Linh, ngay c岷 khi c贸 s峄 c膬ng th岷硁g 峄 Vi峄噒 Nam 峄 Bi峄僴 Hoa 膼么ng, t么i c脿ng ch岷痗 ch岷痭 h啤n v峄 quy岷縯 膽峄媙h c峄 m矛nh .– – T么i ngh末 th岷璽 t峄 nhi锚n khi t么i bi峄僽 di峄卬 tr峄眂 ti岷縫 v峄 t矛nh y锚u c峄 膽岷 n瓢峄沜 d脿nh cho Tr峄峮g T芒n v脿 M峄 Linh. Ba ch煤ng t么i c贸 nh峄痭g 膽i峄僲 t瓢啤ng 膽峄搉g v峄沬 vi峄嘽 膽脿o t岷 t峄憈 t岷 Nh岷 vi峄噉 Qu峄慶 gia. Tr峄峮g T芒n v脿 M峄 Linh 膽峄乽 l脿 nh峄痭g ngh峄 s末 gi脿u kinh nghi峄噈 v脿 nh峄痭g b脿i h谩t c峄 h峄 膽瓢峄 t岷 ra b岷眓g 芒m nh岷 truy峄乶 th峄憂g 膽茫 膽贸ng g贸p 铆t nhi峄乽 cho ng脿nh c么ng nghi峄噋 芒m nh岷 c峄 膽岷 n瓢峄沜. V峄 ph岷 Tr峄峮g T芒n, t么i ch瓢a bao gi峄 h谩t song ca v峄沬 anh. T岷 c岷 ch煤ng ta 膽峄乽 c贸 k峄 h岷, nh瓢ng phong c谩ch kh谩c nhau. Tr峄峮g T芒n theo phong c谩ch ch峄 膽岷, b谩n c峄 膽i峄僴, t么i l脿 nh岷 nh岷. T么i hy v峄峮g kh谩n gi岷 c贸 th峄 c岷 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 c峄 hai 芒m thanh trong bu峄昳 bi峄僽 di峄卬 tr峄眂 ti岷縫 v脿o t峄慽 ng脿y 8 th谩ng S谩u.

Tongyang s岷 bi峄僽 di峄卬 song ca v峄沬 Tr峄峮g T芒n l岷 膽岷 ti锚n trong bu峄昳 bi峄僽 di峄卬 t峄慽 8/6.

– N岷縰 b岷 n贸i 膽芒y l脿 m峄檛 b脿i h谩t c霉ng t锚n, sau m峄檛 b脿i h谩t “膽峄檆 th芒n” d脿i, sau m峄檛 b脿i h谩t d脿i, Dong Tong tr峄 l岷, b岷 s岷 n贸i g矛?

– Kh么ng ai l脿 kh贸 kh膬n ngu ng峄慶 cho c么ng ch煤ng. C谩 nh芒n t么i r岷 h脿i l貌ng v峄沬 c芒u n贸i th煤 v峄 c峄 c么 Hartland. c么ng vi峄嘽 芒m nh岷. 膼峄慽 v峄沬 t么i, “膽峄檆 th芒n” l脿 c谩ch th峄廰 m茫n s峄 th铆ch c峄 t么i. 膼芒y l脿 m峄檛 tr貌 ch啤i 芒m nh岷 t么i h峄 t谩c v峄沬 c谩c ngh峄 s末 qu峄慶 t岷 nh瓢 Nguy峄卬 L锚. G岷 膽芒y, ch煤ng t么i 膽茫 峄 Ph谩p v脿 s峄沵 bi峄僽 di峄卬 th脿nh c么ng 峄 Nh岷璽 B岷 v脿 c谩c n瓢峄沜 kh谩c.

膼峄搉g th峄漣, s峄 ra 膽峄漣 c峄 “Tongyang Singing Love Song” ph峄 v峄 c么ng ch煤ng. n贸 l脿. N贸 c贸 th峄 gi煤p t么i 膽岷縩 g岷 h啤n v峄沬 kh谩n gi岷. Ngo脿i ra, t么i mu峄憂 ch峄﹏g minh v峄沬 m峄峣 ng瓢峄漣 r岷眓g ngo脿i ti峄僽 thuy岷縯 v脿 芒m nh岷 膽岷 suy ngh末, t么i c贸 th峄 h谩t nhi峄乽 lo岷 nh岷 kh谩c, ch岷硁g h岷 nh瓢 nh峄痭g b岷 t矛nh ca. Trong show s岷痯 t峄沬, t么i s岷 chuy峄僴 qua Nguy峄卬 V膬n H瓢啤ng, 膼峄 Nhu岷璶, Tr峄媙h C么ng S啤n, Tr岷 Ti岷縩 v脿 Thanh Tung. Nh岷 s末 g峄璱 b脿i h谩t v峄 t矛nh y锚u trong n瓢峄沜. …

– T岷 sao b岷 kh么ng 膽岷縩 v峄沬 c谩c b脿i h谩t qu锚 h瓢啤ng v脿 qu锚 h瓢啤ng s峄沵 h啤n?

– Ngh峄 s末 tr瓢峄焠g th脿nh ph岷 bi岷縯 v峄 tr铆 v脿 kh岷 n膬ng c峄 m矛nh. b岷 峄 膽芒u? Ngo脿i ra, anh c岷 bi岷縯 c谩ch t峄 ch峄ヽ c么ng vi峄嘽 khoa h峄峜 膽峄 膽岷 膽瓢峄 m峄峣 m峄 ti锚u. 峄 tu峄昳 30, 膽芒y l脿 kho岷h kh岷痗 膽岷筽 nh岷 trong cu峄檆 膽峄漣 t么i. T么i th岷 m矛nh tr瓢峄焠g th脿nh v脿 c贸 kinh nghi峄噈, c贸 th峄 h谩t v峄 qu锚 h瓢啤ng v脿 膽岷 n瓢峄沜 m峄檛 c谩ch s芒u s岷痗 nh岷. N岷縰 t么i r峄漣 kh峄廼 膽岷 n瓢峄沜 m瓢峄漣 n膬m tr瓢峄沜 v脿 D瓢啤ng D瓢啤ng T霉ng theo b岷 n膬ng gi岷 th铆ch nh峄痭g b脿i h谩t n脿y, t么i ngh末 t么i kh么ng ch岷痗 m矛nh c贸 膽峄 ch岷 l瓢峄g, s峄ヽ m岷h n峄檌 t芒m, c岷 x煤c v脿 s峄 tr瓢峄焠g th脿nh 膽峄 h谩t hay kh么ng.

Ca s末 th岷硁g th岷痭 tuy锚n b峄 r岷眓g khi 膽岷縩 Nga n膬m 14 tu峄昳, anh s岷 kh么ng bao gi峄 qu锚n kho岷h kh岷痗 khi h谩t b脿i “M霉a xu芒n th矛 th岷” v峄沬 M峄 Linh.

– L脿 m峄檛 ca s末, b岷 膽茫 h峄峜 膽瓢峄 g矛 t峄 n贸?

– T么i c农ng r岷 tham v峄峮g, nh瓢ng t么i ch峄 mu峄憂 th煤c 膽岷﹜ b岷 th芒n m矛nh. Gi谩 tr峄 c峄 m峄檛 ngh峄 s末 kh么ng ph岷 l脿 vinh quang tr瓢峄沜 m岷穞 anh ta. 膼i峄乽 quan tr峄峮g l脿 sau khi r峄漣 kh峄廼 c谩i b贸ng, nh峄痭g g矛 b岷 膽峄 l岷 s岷 truy峄乶 c岷 h峄﹏g cho s峄 k岷 th峄玜 v脿 ph谩t tri峄僴 c峄 th岷 h峄 ti岷縫 theo.

– B岷 c岷 th岷 tr岷g th谩i b矛nh th瓢峄漬g c峄 kh谩n gi岷 nh瓢 th岷 n脿o? Khi t么i t矛m th岷 m峄檛 ngh峄 s末 tr岷 c贸 phong c谩ch t瓢啤ng t峄, b岷 c贸 c岷 th岷 so s谩nh h啤n kh么ng? v峄沬 t么i?

– B岷 k峄 ti锚u chu岷﹏ ch峄 l脿 t瓢啤ng 膽峄慽. T么i ngh末 r岷眓g 膽芒y ch峄 l脿 岷h h瓢峄焠g c峄 c谩c ngh峄 s末 tr瓢峄沜 n膬m h峄峜 c啤 s峄 c峄 m矛nh. T么i c农ng h峄峜 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 t峄 “ng瓢峄漣 gi脿 v脿 ng瓢峄漣 gi脿”. C谩 nh芒n t么i r岷 ng瓢峄g m峄 nh峄痭g ngh峄 s末 m峄沬 nh瓢 Nguy峄卬 Ph谩p Th脿nh T芒m, V农 C谩t T瓢峄漬g hay 膼inh H瓢啤ng. H峄 膽峄乽 c贸 th峄 t岷 ra nh峄痭g b瓢峄沜 膽峄檛 ph谩 trong t瓢啤ng lai. C么ng ch煤ng, xin vui l貌ng cho h峄 m峄檛 ch煤t th峄漣 gian 膽峄 ch峄﹏g minh 膽i峄乽 膽贸.

– V峄沬 Tongyang, t矛nh y锚u c贸 th峄 gi煤p b岷 th膬ng hoa trong 芒m nh岷 v脿 cu峄檆 s峄憂g.

– 膼芒u l脿 ng瓢峄漣 th铆ch s峄 膽峄檆 膽谩o trong 芒m nh岷 c峄 b岷? T么i th铆ch m峄檛 c峄 t峄: “M峄峣 ng瓢峄漣 ch峄 c贸 th峄 l峄沶 l锚n trong c么 膽啤n” (“C么 膽啤n” -Chen Chuha). C脿ng c么 膽啤n, c脿ng c贸 nhi峄乽 ng瓢峄漣 gi岷 tho谩tTh岷璽 nhi峄乽 膽i峄乽 th煤 v峄 (c瓢峄漣). M峄檛 cu峄檆 s峄憂g y锚n b矛nh v脿 膽么i khi khi岷縩 m峄峣 ng瓢峄漣 “ng峄 qu锚n”, t么i kh么ng mu峄憂 膽i峄乽 膽贸. – – – l脿 t矛nh y锚u. C么 膽啤n l脿m cho con ng瓢峄漣 th煤 v峄, nh瓢ng t矛nh y锚u l脿 th峄 l脿m cho m峄峣 th峄 th膬ng hoa, bao g峄搈 c岷 ngh峄 thu岷璽. T么i cao c岷 v矛 t矛nh y锚u. Nh瓢ng th脿nh th岷璽 m脿 n贸i, n岷縰 b岷 ph岷 y锚u m峄檛 ngh峄 s末 nh瓢 t么i c贸 linh h峄搉 trong 膽谩m m芒y, th矛 b岷 ph岷 h峄峜 c谩ch ch岷 nh岷璶 r岷 nhi峄乽 th峄. Khi t么i th瓢峄漬g “lang thang” trong th岷 gi峄沬 ri锚ng m脿 kh么ng qu锚n m峄峣 th峄 xung quanh, v峄 t么i 膽au kh峄. Tuy nhi锚n, do s峄 c芒n b岷眓g gi峄痑 cu峄檆 s峄憂g ngh峄 thu岷璽 v脿 cu峄檆 s峄憂g c谩 nh芒n, t么i v岷玭 r岷 h岷h ph煤c.

– T么i lu么n 膽岷穞 m矛nh v脿o v峄 tr铆 c峄 m峄檛 ng瓢峄漣 m峄沬 b岷痶 膽岷, ngay c岷 khi n贸 m芒u thu岷玭 v峄沬 ngo岷 h矛nh (c瓢峄漣). T么i s峄 nh岷 l脿 膽岷 膽岷縩 gi峄沬 h岷 v脿 kh么ng v瓢峄 qu谩 c谩i b贸ng c峄 m矛nh. V脿o th峄漣 膽i峄僲 膽贸, m峄峣 ng瓢峄漣 r岷 nh岷 c岷 v峄沬 c膬ng th岷硁g c岷 x煤c. H茫y t瓢峄焠g t瓢峄g r岷眓g t么i ph岷 h谩t nhi峄乽 b脿i h谩t m峄檛 n膬m. N岷縰 t么i kh么ng chi岷縯 trung v峄 b岷 th芒n, t么i s岷 s峄沵 tr峄 th脿nh m峄檛 nh岷 s末 t脿n nh岷玭

CATEGORIES